بادام‌زمینی

بادام زمینی بومی آمریکای جنوبی است و از آنجا به سایر نقاط دنیا ارسال می‌گردد.

بادام زمینی منبع غنی از پروتئین است و به عنوان یک مهره اصلی در تهیه غذاهای غربی از آن استفاده می‌کنند.