بادام زمینی پوست کنده

این محصول تنها می‌تواند توسط اعضاء مشاهده شود.