دانه آفتابگردان

تخمه آفتابگردان میوه گل آفتابگردان است. بیشتر از سه گونه از دانه‌های آفتابگردان به منظور دستیابی به موارد زیر استفاده می‌شود: اسید لینولئیک که پرکاربردترین است، اسید اولئیک، روغن تخمه آفتابگردان.