سیاه‌دانه

سیاه‌دانه، گیاهی یکساله و گلدار و بومی جنوب غربی آسیاست. از دانه این گیااه به عنوان دارو استفاده می‌شود.

سیاه‌دانه در موارد بسیاری کاربرد دارد از جمله تهیه شیرینی‌جات و انواع شربت‌ها.

این دانه، دارای مزه‌ای تلخ و ادویه‌ای است.