هل امپراطوری اکبر

امپراطوری اکبر دانه‌های هل سبز را با دقت از گیاهانی دستچین شده در جنوب هند تهیه می‌کند تا اطمینان حاصل کند که آن‌ها از بهترین‌ها هستند.
افسانه هل آلاپوژا می‌تواند مصداقی مهم در جهت اطمینان از فواید دانه‌های هل سبز باشد.
دانه‌های هل به دقت مورد پردازش قرار می‌گیرند تا از ماندگاری عطر آن‌ها حفاظت گردد.